Operacja polega na utworzeniu jednego miejsca pracy poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej. Celem jest Podjęcie działalności gospodarczej w celu uzyskania dochodów. Typ: rozpoczęcie działalności gospodarczej. Nazwa operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie specjalistycznych innowacyjnych ćwiczeń poprawy kondycji fizycznej oraz kinezyterapii. Cel operacji: Ograniczenie ubóstwa i wzrost gospodarczy poprzez rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa stanu środowiska na obszarze objętym LSR.

Efektem operacji: Efektem operacji będzie utworzenie nowego przedsiębiorstwa oraz jednego miejsca pracy.

Operacja jest realizowana w ramach działania na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.